مروری همراه موفقیت

انواع مرور * مرور با تست

توضیحات خدمت

انواع مرور
* مرور از روی جزوه و کتاب
در این نوع مرور، داوطلب مطلب را از منبع اولیه مرور میکند. در روزهای
پایانی حتی اگر فقط مطالب مهم مطالعه شوند، باز هم مرور از روی جزوه
یا کتاب زمان زیادی میبرد.
* مرور با تست
با زدن تست ضمن حفظ آمادگی مطالب مورد مطالعه، آن را مرور
خواهید کرد اما با این کار ممکن است بخشی از مطلب در مجموعهی
تست نباشد.
* مرور از روی الگوی یادآوری خالصه‌نویسی
این نوع مرور مطمئنترین و سریعترین شکل است. در این نوع مرور، شما
باید الگوی یادآوری فصل مورد نظر را در ذهن خود رسم و سعی کنید
تمام قسمتها را یادآوری کنید.اگر نتوانستید بخشی از الگو را یادآوری
کنید، میتوانید از روی منبع اصلی )جزوه و کتاب( آن را کامل کنید. این
کار باعث میشود شما تمام مطالب را مرور کنید و مطلبی از قلم نیفتد.
مراحل صحیح مرور
مطالب باید یک روز بعد از رسم الگوی یادآوری فصل دوباره مرور شوند.
تا یک هفته بعد، مطالب در حافظهی ما وجود دارند اما بعد از آن باید
دوباره آنها را مرور کرد و به این ترتیب تا زمان امتحان ادامه دهید تا
همهی جزییات در حافظهتان باقی بماند.

چند نکته‌ی مهم *

هدف از مرور کردن را دریابید. مرور کردن ممکن است به منظور بازآموزی، بازیابی مطالب، بازسازماندهی آموختههای قبلی یا فعال کردن ذهن برای افزایش سرعت انتقال ذهنی باشد. میتوانید اهداف دیگری هم برای مرور کردن در نظر بگیرید و به آنها بیندیشید.

سعی کنید مرورتان فعاالنه باشد یعنی هنگام مرور کردن باید به طرح سوال و پاسخگویی به آن، باز سازماندهی آموختهها، اشکالیابی و رفع اشکال و... بپردازید. * مرور فقط به زمان امتحان اختصاص ندارد؛ برای تثبیت آموختهها باید در زمانهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. * مرور کردن فقط خواندن نیست و نحوه و ماهیت آن به نوع تکلیف بستگی دارد. مرور ممکن است نوشتن، حل کردن، حفظ کردن، تمرین یا تستزنی باشد. * هنگام مرور کردن متن کتاب به مواردی که زیر آنها خط کشیدهاید، به کلماتی که به صورت رنگی نوشته شده، به مطالب داخل کادرهای ویژه، به پررنگ نویسیها و مطالب مشابه توجه کنید. * یکی از انواع مرور، مرور آزمونهاست. سوالهای آزمونهای مستمر یا آزمونهای قبلی یا آزمونهای سالهای قبل یکی از بهترین روشهای مرور برای روزهای قبل از امتحان است. * انتخاب زمان مرور، یک نیاز و یک هنر است. بیشتر افراد از وقتهای مردهی خود برای مرور کردن استفاده میکنند، در حالیکه بهترین وقتتان را باید برای مرور کردن در نظر بگیرید، نه وقتهایی که خسته هستید یا در برابر تلویزیون نشستهاید. * برای مرور کردن باید سیر مطالعاتی خاصی را دنبال کنید؛ ابتدا با تعریفها و مفاهیم آغاز کنید، سپس با مثالها ادامه دهید و بعد به تمرینها بپردازید. * یکی از انواع مرور کردن، مرور روشهای یادگیری است. شاید اشکال کار شما همین باشد. آیا روش خواندن درسهای مختلف را میدانید؟ آیا روش امتحان دادن را میدانید؟ آیا فنون تست زدن را آموختهاید؟ * مرور محتوایی، آشناترین نوع مرور است؛ کاری که شاید تاکنون بارها آن را انجام دادهاید. در مرور محتوایی هدف اصلی، بازآموزی و یادآوری آموختههای قبلی و اطمینان از یادگیری است.

مرکز مشاوره گیلنا (استاد حسین احمدی مشاور و برنامه تحصیلی کنکور)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : استاد حسین احمدی، حسین احمدی، فیلم های برتر حسین احمدی، مشاور برتر تحصیلی حسین احمدی، مشاور دین و زندگی حسین احمدی، تدریس ادبیات حسن احمدی، مشاور درس ادبیات حسین احمدی، مشاور درس عربی حسین احمدی، تدری درس عربی حسین احمدی، برترین مشاور کنکور حسین احمدی، فیلم های آموزشی برتر حسین احمدی، مشاور برتر کنکور حسین احمدی، تدریس کنکور حسین احمدی، آموزش نکات کلیدی کنکور حسین احمدی، آموزش روش درس خواندن کنکور حسین احمدی، حسین احمدی مشاور
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی عام
  • تلفن: 0021-09121009656