طبقه بندي كرم هاي خاكي

طبقه بندي كرم هاي خاكي

در سطح دنيا بيش از 3000گونه كرم خاكي(werms) وجود دارد.كرم هاي خاكي متعلق به شاخه annelidaراسته haplotaxinaرده clitellataوزير رده oligocheataهستند.در اين شاخه حدود 1800گونه كرم خاكي وجود دارد كه متعلق به پنج خانواده است.كرم هاي خاكي كه در مناطق امريكاي شمالي, اروپا و اسياي غربي يافت ميشوند بيشتر متعلق به خانواده كرم هاي كمپوست lumbricidaeهستند.مهمترين كرم هاي خاكي در خانواده lumbricidaeمتعلق به جنس lumbricus ميباشد.در اين نوع از كرم هاي خاكي گونه اي به نام L.rubellusوجود دارد كه در توده هاي كود دامي يافت ميشود.كرم هاي خاكي بر اساس محيطي كه در ان زندگي ميكنند به سه دسته anecic,epigeicوendogeicتقسيم مي شوند.

گروه اول:

گروه كرم هاي خاكي epigeicكه در سطح خاك زندگي مي كنند و از مواد تازه جانوري و گياهي استفاده ميكنند و به ندرت از خاك تغذيه ميكنند.اين گروه طول عمر كم , اندازه كوچك و رشد و تكثير زيادي دارد و به همين دليل از اين گروه براي  توليد ورمي كمپوست استفاده ميشود.دو گونه مهم در اين گروه كه جهت توليد ورمي كمپوست(vermicompost) استفاده مي شود شامل Eisenia foetida(ايزينيا فتيدا)وLumbricus rubellus(لامبريكوس رابلوس)ميباشد.

گروه دوم:

گروه كرم هاي خاكي endogeicكه در كانال هاي تودرتو و افقي كه ايجاد مي كنند زندگي و از مواد الي و خاك هاي غني استفاده مي كنند.مهمترين كرم هاي خاكي اين گروه شامل كرم هاي خاكي Allobolophora chlorotica و Allobolophora caliginosa مي باشد كه گونه كرم هاي خاكي chlorotica كرم هاي خاكي سبز رنگ و در خاك هايي با مواد الي كم زندگي مي كنند.كرم هاي خاكي گونه caliginosa كه به كرم هاي خاكي مزرعه اي معروف است بيشترين رشد خود را در خاك هاي فقير از لحاظ مواد الي دارا ميباشد.

گروه سوم:

گروه كرم هاي خاكي anecic معروف به كرم هاي توليد كننده حفره در خاك هستند كه ايجاد حفره هاي دائمي و عمودي بزرگ در خاك و از معمولا در هنگام شب از لاشبرگ هاي موجود در سطح خاك تغذيه ميكنند.اين گونه از كرم هاي خاكي در علفزار ها بيشتر ديده مي شوند.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید