تاورکرین 646پتاین 8تن

تاورکرین 646پتاین 8تن فرانسه

تاورکرین 8تن 646پتاین فرانسه

طول بازو42متر

تحمل نوک بازو1700کیلوگرم

ارتفاع 40متر

طول قطعه 2.30

اطلاعات فروشنده

تاورکرین بطالبلویی
[بجنورد]

سایر محصولات شرکت