دندانسازی با بیمه

دست دندان کامل (1/130/000تومان)آزاد (630/000 تومان) بابیمه

دست دندان :
دندان مصنوعی
دندان متحرک :
پایه پلاک
ساخت دست دندان :
تعمیر دست دندان
دندانسازی :
درمان دندان قروچه
دست دندان با بیمه :
دندان مصنوعی ارزان