مخزن سم پاش 400 لیتری پارس مخزن

پارس مخزن تولیدکننده مخزن های پلی اتیلن از تک لایه الی سه لایه مخزن های پلی اتیلن افقی و عمودی و زیرپله ای و کتابی را دارا می باشد ارسال به تمام نقاط ایران

شرکت سازنده :
پارس مخزن
مدل :
مخزن سم پاش 400
کشور سازنده :
ایران
مدل :
400 لیتر
طول :
54
عرض :
55
ارتفاع :
54
ارتفاع درب :
62

مخازن پلی اتیلن

 • مخزن پلی اتیلن افقی
 • مخزن پلی اتیلن عمودی
 • مخزن پلی اتیلن مکعبی و کتابی
 • مخزن زیر پله ای
 • مخزن قیفی
 • مخزن سمپاش

وان پلاستیکی

 • وان پلاستیکی
 • وان شیلاتی و صنعتی
 • وان حمام پلاستیکی

  سمپاشهای دستی

  سمپاشــهای هســتند کــه نیــروی مــورد نیــاز بــرای پاشــش و حمــل آنهــا با دســت کاربر تامین می شــود. ایــن سمپاشــها مناســب کار بــرای ســطوح کوچــک محــدود مــی باشــند. ظرفیــت آنهــا کــم بــوده و معمــولاً از چنــد لیتــر بیشــتر نیســت. در برخــی از ایــن سمپاشــها از فشــار و مکــش بــرای پاشــش اســتفاده مــی گــردد.

  سمپاشهای پشتی بدون موتور KNAPSACK SPRAYER

  ایــن سمپاشــها بــرای باغــات میــوه و فضــای کوچــک )کمتــر از ۱ هکتــار( کاربــرد دارنــد اجــزای تشــکیل دهنــده ایــن ســمپاها شــامل مخــزن، صافــی، تلمبــه دســتی، شــیلنگ، لانس، افشــانک و کمربنــد اســت. سمپاشــهای پشــتی تلمبــه ای از نظــر نــوع فشــار کــه بــر مایــع بــرای ســم پاشــی وارد مــی شــود بــه دو نــوع فشــار دائــم و فشــار متنــاوب تقســیم بنــدی مــی شــوند کــه عمومــا سمپاشــهای ۳ تــا ۱۰ لیتــر از نــوع فشــار دائــم محســوب مــی شــوند و سمپاشــهای ۱۲ تــا ۲۰ لیتــری از نــوع سمپاشــهای فشــار متنــاب محســوب مــی شــوند.

  در سمپاشــهای فشــار متنــاوب اصــول کار بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در مخــزن فقــط مایــع ســم وجــود دارد و هیــچ گونــه فشــاری بــر روی مایــع نیســت. بــه همیــن دلیــل مخــزن لازم نیســت کــه فشــار زیــادی را تحمــل کنــد و مایــع بــه وســیله تلمبــه دســتی مکیــده شــده و بــا فشــار در شــیلنگ جــاری مــی شــود. در نــوع تلمبــه دســتی، پیســتونی اســت کــه در قســمت هــای ورودی و خروجــی ســم بــه تلمبــه شــیر یــک طرفــه قــرار دارد. چــون دبــی مایــع خروجــی در ایــن تلمبــه یکنواخــت نیســت، در قســمت دهــش (خروجــی) ایــن تلمبــه یــک عــدد محفظــه هــوا قــرار دارد کــه مقــدار مایــع در آن ذخیــره مــی شــود و مکــث هــای کوتــاه بیــن دهــش و مکــش را جبــران مــی کنــد. فشــار تولیــد شــده بــه وســیله ایــن تلمبــه بیــن ۳ الــی ۴ اتمســفر اســت. بــرای تولیــد فشــار مــورد نیــاز ابتــدا قبــل از بــاز کــردن شــیر موجــود روی دســته، چنــد بــار تلمبــه
  زده مــی شــود تــا فشــار بــه حــد کافــی بــالا بــرود. میــزان پاشــش حداکثــر ایــن نــوع ســمپاش ۱ لیتــر در دقیقــه مــی باشــد.

  سمپاشهای پشتی موتوری

  بــه طــور کلــی سمپاشــها پشــتی موتــوری بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند کــه یــک نــوع آن بــه نــام ســمپاش اتومایــزر کــه مایــع ســم را تحــت فشــار جریــان

  هــوا قــرار مــی دهــد و قطــرات مایــع در اثــر برخــورد بــا جریــان شــدید هــوا تبدیــل بــه ذرات بسـیار ریــز شــوند. قطــر ذرات ســم در ایــن نــوع سمپاشــها در حــدود ۱۰۰میکــرون اســت . بنابرایــن مــی تــوان بــا حجــم معینــی از مایــع ســم ســطح بیشــتری را سمپاشــی نمــود مشــروط بــه اینکــه غلظــت محلــول ســمی نیــز زیــاد باشــد.

  مخــزن سمپاشــهای پشــتی موتــوری معمــوال پالســتیکی و بــه ظرفیــت ۱۴ تــا ۲۶ لیتــر مــی باشــد. بــا ایــن ســمپاش در شــرایط مســاعد، روزانــه در حــدود ۲ تــا ۳ هکتــار را مــی تــوان سمپاشــی کــرد. کیفیــت سمپاشــی نیــز بــه خاطروجــود قطــرات بســیار ریــز بهتــر اســت و از چکیــدن مایــع ســم روی برگهــا جلوگیــری مــی شــود. از ایــن ســمپاش بــا تغییــرات مختصــری بــه عنــوان گردپــاش و شــعله افکــن نیــز اســتفاده مــی شــود. در ایــن نــوع از موتورهــای احتــراق داخلــی بــا قــدرت ۲ تــا ۵ اســب بخــار اســتفاده مــی شــود و میــزان پاشــش ســم ۰/۱ تــا ۳ لیتــر در دقیقــه مــی باشــد.

  برای خروج سم از مخزن و رسیدن آن با افشانک به دو روش عمل می شود.

  ۱-به صورت ثقلی و خلاء نسبی که در سر افشانک در اثر وجود سرعت باد ایجاد می شود.

  ۲- اســتفاده از یــک پمــپ دوار کوچــک بــا فشــاری معــادل ۱/۵ اتمســفر کــه بــه وســیله موتــور، همزمــان بــا پروانــه مــی چرخــد اســتفاده از ایــن پمــپ کمــک مــی کنــد تــا از افشــانک هــای کــم قطــر اســتفاده شــود.

  در سمپاشــهای پشــتی موتــوری لانسی ، مخــزن ســم پلاســتیکی اســت و در حــدود ۱۰الــی ۲۵ لیتــر دارد. و موتــور بــا قــدرت ۰/۹ تــا ۱/۵ اســب بخــار مــی باشــد و پمــپ مســتقیم بــه محــور خروجــی موتــور متصــل شــده اســت. ســم از مخــزن بــه وســیله پمــپ مکیــده شــده و بــا فشــار معــادل ۱۰ الــی ۳۰ بــار در شــیلنگ جاری می شــود و در خروجــی پمــپ یک شــیر فشــار شــکن اســتفاده شــده اســت تــا مــازاد مایــع پمپــاژ شــده یــا همــه آن در صورتــی کــه از افشــانک خــارج نشــود دوبــاره بــه مخــزن برگــردد. بدیــن ترتیــب عمــل هــم زدن محلــول در داخــل مخــزن نیــز انجــام مــی شــود. میــزان پاشــش ایــن ســمپاش ۲ تــا ۸ لیتــر در دقیقــه اســت.

  سمپاشهای موتوری زنبه ای و فرغونی

  سمپاشــها زنبــه ای دارای یــک موتــور بنزینــی و پمــپ ســمپاش پیســتونی بــوده کــه بــر روی یــک شاســی نصــب مــی شــوند . بــرای حمــل مایــع ســم معمــوال از بشــکه هــای جــدا اســتفاده مــی شــود . سمپاشــها فرغونــی دارای یــک موتــور بنزینــی دو یــا چهــار زمانــه بــا قــدرت۱ تــا ۶ اســب بخــار مــی باشــند. مخــزن آنهــا بــزرگ بــوده و در حــدود ۱۰۰ تــا۲۰۰ لیتــر ظرفیــت دارد. پمــپ مولــد فشــار از نــوع پمــپ هــای پیســتونی اســت کــه بــه وســیله موتــور ســمپاش کار میکنــد.

  اتصــال محــور پمــپ بــه موتــور ســمپاش بــه وســیله تســمه یــا چرخ دنــده انجــام میگیــرد. مقــدار مایــع پاشــیده شــده معمــوال درحــدود ۱۵ تــا ۲۰ لیتــر در دقیقــه اســت.

  سمپاشهای تراکتوری

  ایــن سمپاشــها معمــوال بــر روی یــک شاســی مســتقر مــی گردنــد. و بــه پشــت تراکتــور متصــل مــی گردنــد. مخــزن معمــوال از جنــس پالســتیک یــا فلــز ضــد زنــگ ســاخته مــی شــوند. در انــواع پالســتیکی ســطح مایــع درون مخــزن معمــولاً بــه خوبــی نمایــان اســت و حجــم مایــع مصــرف شــده معلــوم مــی گــردد. ظرفیــت مخــزن در انــواع مختلــف سمپاشــهای تراکتــوری متفــاوت اســت و معمــولاً بیــن ۴۰۰ تــا ۳۰۰۰ لیتــر اســت .

  برای مشاوره با متخصصان ما در این زمینه اینجارا کلیک کنید

  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Write a Comment

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Your comment*First and Last name* E-mail Address* Website

  نوشته‌های تازه
  • ثبت نام FLF Russia
  • کارگاه تخصصی CIPPو PM
  • سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی و بصورت نامحدود انجام می شود
  • رونمایی از اولین خودرو پهباد
  • تکنولوژی شارژ یک دقیقه ای
  آخرین دیدگاه‌ها
   بایگانی
   • مارس 2019
   • فوریه 2019
   • دسامبر 2018
   • نوامبر 2018
   • اکتبر 2018
   دسته‌ها
   • Uncategorized @fa
   • انبوه سازی و ساختمان
   • بولدوزر
   • بیل مکانیکی
   • پمپ
   • پمپ بتن
   • تامین ماشین آلات و تجهیزات سنگین
   • تراکتور
   • تولید زعفران
   • تولید قارچ
   • چاپر
   • خبرها و رویدادهای صنعتی
   • دیزل ژنراتور
   • سمپاش
   • صنایع بالادستی
   • صنایع پایین دستی
   • عمران و راهسازی
   • غلطک راه سازی
   • کارگاه های تخصصی
   • کشاورزی ودامپروری
   • کمباین
   • کمپرسور
   • گریدر
   • لودر
   • مرغ تخم گذار
   • مرغ گوشتی
   • مشاوره تخصصی
   • واحدهای پرورش مرغ
  • وان آبکاری پلاستیکی
  • وان شیلاتی پرورش ماهی
  • وان پلاستیکی سفارشی

  اطلاعات فروشنده

  پارس مخزن پلاستیک (تولیدکننده مخزن آب پلی اتیلن از یک لایه الی 5 لایه|منبع تحت فشار|مخازن نگهداری مایعات|پمپ آب خانگی|و لوازم جانبی
  [تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات: تولید کننده مخازن آب پلی اتیلن، کلید اتومات پمپ اب ،کمپرسور هوا، انواع پمپ خانگی، وان پلی اتیلن شیلات، منبع تحت فشار تکنیک پمپ، شیرهای گازی و غیر گازی، مخازن نگهداری مایعات،مخزن افقی، پمپ کفکش،پمپ لجن کش، موتور برق، کارواش خانگی، کارواش صنعتی، شیرالات ساختمانی ، لوله اتصالات ساختمانی، ست کنترل پمپ خانگی، فتینگ مخزن آب ، انواع روشویی بهداشتی کابینی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • 0021-55445957، 0021-55445957
  • مشاهده سایت فروشنده >>

  سایر محصولات شرکت