نوین پارسیان برگزارکننده دوره های تاسیسات و تهویه مطبوع

دپارتمان تاسیسات مجتمع فنی عالی نوین پارسیان با همکاری تیم علمی و با تجربه همگام با توسعه جهانی و امکانات داخلی دوره های آموزشی کاربردی را تدوین و اجرا نموده است چنانکه امروزه بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشی رشته تاسیسات شناخته شده است.

دپارتمان تاسیسات

درتشریح اهمیت تاسیسات همین بس که با آسایش در زندگی بشر ارتباط دارد.طراحی، اجرا، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، گرمایشیو برودتی از جمله مهمترین وظایف تکنسینها و مهندسین این شاخه مهندسی محسوبمی گردد. با توجه پیشرفت قابل توجه بشر در طراحی و ساخت تجهیزات تاسیساتی ورشد روزافزون تکنولوژی در این حیطه لزوم ارتقاء نیروی متخصص و تکنسینهایاجرایی حرفه ای در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

 

دپارتمان تاسیساتمجتمعفنی عالی نوین پارسیان با همکاری تیم علمی و با تجربه همگام با توسعه جهانیو امکانات داخلی دوره های آموزشی کاربردی را تدوین و اجرا نموده استچنانکه امروزه بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشی رشته تاسیسات شناخته شدهاست. این دپارتمان درجهت توسعه خدمات آموزشی خود کارگاه عملی رشته تاسیساتر نیز به بهره برداری رسانده و با بهره گیری از تجهیزات و امکانات گستردهآموزش دوره های آموزشی خود را با کیفیتی برتر ارائه می نماید.

یکی از مزایای شرکت در دوره های فنی نوین پارسیان،دریافت مدرک وزارت علوم وهمچنین مدارک بین المللیACSانگلستان وICSاز کانادا میباشد.

***انتقال تخصص،مهارت ماست***

www.novinparsian.ir   

  خیابان مطهری،خیابان فجر(جم)،پلاک 60   شماره تماس:88822225 فکس:88821951

اطلاعات فروشنده

مجتمع فنی عالی نوین پارسیان
[تهران]