ژئوتکستایل

ژئوتکسـتایل هـا بـزرگ تـرین گـروه ژئوسـنتتیک هـا راتشـکیل مـی دهنـد. ایـن محصـولات، منسـوجات متخلخـل ونفوذپـذیری هسـتند کـه از الیـاف پلیمـری سـاخته مـی شـوند . خاصـیت اصـلی آنهـا فسـادناپذیری درمقابـل عوامـل مخـرب درون خـاک اسـت.

درعملکـرد فیلتریـزاسـیون، ژئوتکسـتایل درعـین نگهـداری ذرات ریـز خـاک، اجـازه عبـور آب از میـان لایـه ذرات ریـز بـه لایـه ذرات درشـت تـر را مـی دهـد.
بـه همـین دلیـل، ژئوتکسـتایل بایـد ثبـات دائمی مکانیکی و نیز ثبات فیلتر هیدرولیکی را بـرای ادامـه کـارآیی سـازه، داشـته باشـد.
بـرای اینکـه ایـن کـاربرد مـؤثر واقع شود، ژئوتکستایل بایـد از شسـته شـدن و از میـان رفـتن ذرات ریـز ممانعـت کنـد.
بـدین منظـور هنگـام انتخـاب و طراحـی، مطابقـت آن بـا معیارهـای فیلتـری، نفوذپـذیری، تـأمین و حفـظ جریـان مـداوم آب بـا حـداقل میـزان فشـار بررسی میشود.
یکی دیگر از موارد استفاده از ژئوتکسـتایل هـا، مسـلح کـردن خـا کریزهاسـت.
بـا بـه کـار بـردن لایـه های ژئوتکستایل درخاکریز مـی تـوان حجـم مصـرفی مصـالح خـاکی راکـاهش داد و خـا کریـز را در مقابـل تمـامی بارهای اعمالی مسلح کرد.
در استخرهای کشاورزی و پروژه های ایزولاسیون فونداسیون عموما از ژئوتکستایل ها به عنوان محافظ لایه ی ژئوممبران استفاده می شود.

اطلاعات فروشنده

شرکت مهندسی پرشین پوشش
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات: ورق ژئوممبران، ژئوتکستایل، ژئودرین، واتراستاپ بنتونیتی، احداث استخرهای پلیمری (استخر کشاورزی پلیمری)، ایزولاسیون و زهکشی فونداسیون، احداث روف گاردن
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • 021-65155286
  • مشاهده سایت فروشنده >>

پرسشهای مرتبط

سایر محصولات و خدمات شرکت