تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(215)
پلمپ حراست تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|3000 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|3000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را ...

دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|5000 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|5000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه تولید آب از هوا|صنعتی|5000 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|صنعتی|5000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

آبساز صنعتی برای هوای خشک|500 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی برای هوای خشک|500 لیتری|سبز انرژی

آبساز صنعتی PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توا...

دستگاه تولید آب از هوا  10000 لیتر روزانه A10000 - AWG (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 10000 لیتر روزانه A10000 - AWG (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی ر...

آبساز صنعتی|1000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|1000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز صنعتی A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صو...

آبساز  100 لیتر | سبز انرژی
آبساز 100 لیتر | سبز انرژی

آبساز A-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در فضای باز هم دارد. ...

آبساز 2000 لیتر | سبز انرژی
آبساز 2000 لیتر | سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می...

دستگاه تولید آب از هوا  | 100 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 100 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا A-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در فض...

آبساز صنعتی برای هوای خشک|5000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی برای هوای خشک|5000 لیتری|سبز انرژی

آبساز صنعتی ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان ...

دستگاه تولید آب از هوا|صنعتی|250 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|صنعتی|250 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توا...

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

آبساز صنعتی|10,000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|10,000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت...

دستگاه آبساز 3000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 3000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا EA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتر  (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتر (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

آبساز صنعتی|5000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|5000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت ...

آبساز صنعتی مناطق خشک | 1500 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 1500 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا VITAE PLUSE-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا | 2000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 2000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می...

دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. این فناوری بدون نیاز به لوله گذاری های پیچیده و ...

دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

آبساز  1000 لیتر | سبز انرژی
آبساز 1000 لیتر | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

آبساز صنعتی مناطق خشک | 10,000 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 10,000 لیتری

آبساز صنعتی ABUNDANTIA-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان...

دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 3000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 3000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.