1 2 بعدی >>
برو به صفحه  
لوله جی آر پی GRP600 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP600 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی600 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین اپ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP500 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP500 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی500 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین اپ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه از جنس فایبر گلاس GRP
لوله جداره چاه از جنس فایبر گلاس GRP

لوله دو جداره چاه ( چاه عمیق ) از جنس فایبر گلاس GRP

لوله جی آر پی GRP1800 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP1800 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 1800 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله های فایبر گلاس  GRP ( جهت تاسیسات شهری )
لوله های فایبر گلاس GRP ( جهت تاسیسات شهری )

احداث تونل های مشترک تاسیسات شهری از جنس فایبر گلاس ( GRP )

لوله جی آر پی GRP800 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP800 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 800 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ا...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP1000 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP1000 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 1000 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP2800 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP2800 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 2800 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP700 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP700 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی700 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین اپ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP2400 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP2400 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 2400 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP1600 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP1600 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 1600 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP300 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP300 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی300 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین اپ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP1200 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP1200 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 1200 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP350 فشار 6بار کوپلینگ دار SN2500
لوله جی آر پی GRP350 فشار 6بار کوپلینگ دار SN2500

لوله GRP جی آر پی350 DN فشار 6 بار و سفتی حلقوی SN 2500 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین اپ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP1400 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP1400 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 1400 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP350 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP350 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی350 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین اپ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP900 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP900 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 900 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ا...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جی آر پی GRP2000 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000
لوله جی آر پی GRP2000 فشار 4بار کوپلینگ دار SN5000

لوله GRP جی آر پی 2000 DN فشار 4 بار و سفتی حلقوی SN 5000 با ساختار کامپوزیتی با کوپلینگ یا بدون کوگلینگ و واشر آبندی از مواد اولیه رزین ...

انرژیسازان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
همدان
021-284232
تماس بگیرید
1 2 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "عمران و صنعت ساختمان/لوله و اتصالات" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.