مشاوره منابع انسانی

تلاش در جهت رشد، توسعه و ساماندهی حرفه منابع انسانی به عنوان پیشبرد استراتژی سازمان ها ارائه راه کارهای مناسب برای کمک به سازمان ها در جهت تعالی منابع انسانی مشارکت و تاثیر گذاری بر تدوین و تصویب قوانین و استانداردهای مرتبط فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت متخصصین منابع انسانی، دولت، حوزه های کسب و کار، دانشگاه و رسانه در ارائه راه حل های نوآورانه و پیشدستانه موضوعات منابع انسانی

مشاوره :
نیروی انسانی
مشاوره :
توسعه سازمانی

توضیحات خدمت

خدمات حفظ و توسعه فردی با گرایش کسب وکار

 1- ارزیابی منابع انسانی بصورت فردی و سازمانی به منظور جذب و استخدام ، توسعه ، آموزش هدفمند ، بهبود عملکرد و یا حتی تعدیل در سطح داخلی و خارجی

2- برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز افراد و سازمانها در جهت بهبود عملکرد موجود

3- ارایه مسیر شغلی و تحصیلی پس از ارزیابی در راستای توانمندیهای شناسایی شده و یا استراتژیهای طراحی شده

4- بررسی ساختار سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار در حوزه بین المللی

5- برنامه ریزی برای بهبود عملکرد اداری ، فروش ، مدیریتی بر اساس رهیافت های موجود

6- انجام بررسی در حوزه تحقیقات بازار و رفتار شناسی مصرف کنندگان و فروشندگان

7- بررسی و توسعه توانمندی نیروهای فروش و بازاریابی سازمانها از طریق انتخاب مناسب ، آموزش و کنترل منابع

8- ارایه خدمات راه اندازی دفاتر نمایندگیها شرکتهای تجاری و سازمانها بهمراه جذب منابع انسانی مورد نیاز و مشاوره در زمینه توسعه کسب و کار 

[ گروه مشاوران اقتصادی وارکان ]

با ما تماس بگیرید

01732521152
01732521152
09199778002


www.instagram.com/vteamco
www.instagram.com/vaarkan
www.telegram.me/Vaarkan
www.telegram.me/Vteam
www.vaarkan.com

وارکان Vaarkan
[گرگان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : مشاوره اقتصادی، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی تبلیغات، توسعه سازمانی ، توسعه سرمایه گذاری
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 017-32521153، 017-32521152
بروز رسانی 4 روز پیش