مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت پنجم)- بوشینگها (Bushings)

بوشـینگ هـا از یـک هـادى مرکـزى کـه توسـط عایـق مناسـب در بـر گرفته شـده اند، تشـکیل مى شـود. بوشـینگ بـراى عایـق کـردن سـرهاى خروجـى سـیم پیـچ هـاى فشـار قـوى و فشـار ضعیـف نسـبت بـه بدنـه فلـزى )زمیـن شده( به کار مى رود. جنـس بدنـه بوشـینگ، چینى ( Porcelain ) و یا اپوکسـى رزین (در بوشـینگ هـاى Plug-in یا Mono-block ) اسـت کـه در نـوع چینـى سـطوح خارجـى آن بـا لعـاب قهـوه اى رنگـى پوشـیده مـى شـود. همچنیـن هـادى فلـزى به کار رفته در داخل بوشینگ از جنس برنج یا مس انتخاب مى شود. تنظیم فاصله ى بین شاخک ها با یکدیگر و با بدنه ى جرقه گیر با توجه بـه ارتفـاع نصب اعـلام شده توسط مشترى، در شرکت سـازنده انجــام مـى پذیرد. همچنیـن بـراى اطــلاع از فـواصل جـرقــه گیرهـا مـى توان بـه جدول شماره۲ مراجعه نمود. بوشینگ ها معمولاً روى درپوش فوقانى و در برخى موارد روى دیوارهى جانبى ترانسفورماتور نصب مى شوند.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب بوشینگ عبارتند از:

۱ . ولتاژ نامى سمت فشار قوى و فشار ضعیف ترانسفورماتور

۲ . جریان خط عبورى از بوشینگ

۳ . Indoor یا Outdoor بودن محل نصب ترانسفورماتور

۴ . میزان رطوبت و آلودگى محیط نصب ترانسفورماتور که تعیین کننده ى طول خزش بوشینگ مى باشد.

۵ . ارتفاع نصب ترانسفورماتور از سطح دریا

در صورتـى کـه بوشـینگ هـاى ترانسـفورماتور بـه شـاخک هـاى جرقه گیـر مجهـز باشـند، بـا توجـه بـه سـطح عایقى مورد نیاز و بر اساس جدول ذیل مى توان فاصله ى شاخک هاى جرقه گیر را تعیین نمود.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
مهرشید نیرو | فروش ترانسفورماتور و تجهیزات شبکه توزیع برق
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نمایندگی فروش آریا ترانسفو، ترانسفورماتور، ترانسفورماتور روغنی، ترانسفورماتور قدرت، ترانسفورماتور فوق توزیع، ترانسفورماتور کوره ای، نماینده فروش آریا ترانسفو، پایه روشنایی، پایه روشنایی پارکی، پایه روشنایی معابر، تیر برق چدن نشکن، تیر چدنی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66073825