آموزش تست ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Test

آموزش تست ذرات مغناطیسی         Magnetic Particle Test

          روش تست ذرات مغناطیسی جهت آشکار سازی عیوب سطحی و نزدیک به سطح مواد مغناطیس شونده (فرومغناطیسی) بکار می رود .

 ذرات مغناطيسی

يعنی دانه های بسيار ريز پودر آهن نرم  ( در حدود 3 تا 200 ميکرون ) که قابليت جذب شدن توسط ميدان مغناطيسی را دارد .

تئوری :

ميدان مغناطيسی بطور طبيعی در سطح وزيرسطح  فضای پيرامون جاری می شود اگر شدت ميدان را طوری تنظيم کنيم که در سطح پيرامون کم باشد ، بعلت اثر پوسته وخارج شدن خطوط ميدان از  سطح انتهايی عمود بر ميدان و وارد شدن خطوط ميدان از سطح ابتدايی عمود بر ميدان در لبه های ابتدا و انتهای قطعه فوران ميدان مغناطيسی خواهيم داشت .

اگر در سطح و زیر سطح پيرامون ، درچهت غیر موازی بر امتداد انتشار خطوط مغناطيسی ، ناپيوستگی وجود داشته باشد به دليل اثر پوسته ٬ نشت ميدان مغناطيسی و اينکه نا پيوستگی ، دو سطح با قطب های غیر همنام می باشند اين نشتی به شکل پل مغناطیسی در محل ناپيوستگی بوجود می آید .اگرذرات مغناطیسی روی چنين سطحی پاشيده شود جذب ميدان نشتی پل مغناطيسی در محل ناپيوستگی خواهد شد و آن را قابل رويت می کند .

تعاريف مغناطیسم :

مـاده مغنـاطیسی

 مواد مغناطيسی مانند آهن و نیکل و کبالت و بعضی آلیاژهای آنها جذب آهن ربا می گردند و یک میدان مغناطیسی اطراف آنها ایجاد می شود . هر مغناطیس دو قطب مثبت (+) و منفی (-) دارد. قطبهای مغناطیسی هم نام یکدیگر را دفع و قطبهای مغناطیسی غیرهمنام یکدیگر را جذب می کنند. مواد فرومغناطیسی موادی هستند که بشدت جذب میدان مغناطیسی میگردند. آنها را میتوان تبدیل به مغناطیس نمود و آزمایش پودر مغناطیسی برروی آنها انجام داد. مواد فرومغناطیسی در نهایت دارای یک قطب شمال و یک قطب جنوب می گردند.

 

میدان مغناطیسی

          هر ماده مغناطیسی شده دارای دو قطب مثبت و منفی است و همچنین اطراف ماده مغناطیسی شده میدان مغناطیسی که شامل خطوط میدان است وجود دارد. نام دیگر خطوط میدان Magnetic Flux Lines (خطوط شار مغناطیسی) می باشد .

 این خطوط را میتوان با قراردادن یک آهن ربا در زیر یک صفحه کاغذ که روی آن براده آهن وجود دارد ترسیم کرد .

این خطوط از قوانین زیر تبعیت می نمایند:

-              جهت قراردادن شار مغناطیسی از قطب شمال به جنوب در خارج ماده مغناطیسی و از جنوب به شمال در داخل آن است.

-              خطوط شار مغناطیسی همدیگر را قطع نمی نمایند.

-              بطور جانبی یکدیگر را دفع می کنند.

-              در یک وضعیت کششی هستند.

-              جائیکه شدت میدان مغناطیسی بزرگتر است خطوط نیروی بیشتری موجود است.

فلوی مغناطیسی :

         مجموعه کل خطوط مغناطیسی موجود در یک میدان مغناطیسی را بنام فلوی مغناطیسی می نامیم.

چگالی میدان مغناطیسی :

          مقدار شار یا فلوی مغناطیسی در واحد سطح مقطع که شار را قطع کند چگالی میدان مغناطیسی گویند و واحد آن تسلا می باشد که جانشین گوس شده است (تسلا 1 = 10000گوس) و آنرا با B  نشان می دهند.

نیروی محرکه مغناطیسی :

 نیروی کلی که تمایل به ایجاد فلوی مغناطیسی در یک مدار آهن ربائی دارد را نیروی محرکه مغناطیسی می نامند  و مقدار آن از حاصلضرب شدت جریان در تعداد حلقه های سیم پیچ به دست می آید.   و آن را با Ө نشان می دهیم .

 Ө = I. N                                                             

 I   شدت جریان بر حسب آمپر و N   تعداد دور سیم پیچ و Ө نیروی محرکه مغناطیسی بر حسب آمپر دور می باشند.

 مدار آهنربائی در تست ذرات مغناطيسی به دو صورت می باشد سيم پيچ يا عبور جريان از يک هادی و نیروی محرکه مغناطیسی در اولی بر حسب آمپر در تعداد دور سيم پيچ و در دومی بر حسب  آمپر در يک دور  محاسبه می گردد .

اندازه شدت میدان مغناطیسی :

  از تقسیم نیروی محرکه مغناطیسی ( Ө) به طول متوسط خطوط میدان (L ) بدست می آیدو با H   نمایش داده می شود و واحد آن آمپر بر متر است.                                                                                                                                                    H = IN / L

در تست ذرات مغناطيسی اگر نيروی محرکه پيچه چنبره بسته باشد  مثل يوک دستی L به طول متوسط خطوط ميدان مسير وسط هسته در چنبره بسته می باشد گفته می شود . و اگر نيروی محرکه عبور جريان باشد L به طول خطوط ميدان درمحيط سطح مقطع گفته می شود .

اين واحد در تست ذرات مغناطيسی کيلو آمپر بر متر( KA / M ) می باشد که برابر با 10 آمپر بر سانتيمتر است A /Cm ضربدر ۱۰ ، مقدار آن برابر است با 2 تا 5 واين مقدار ساده می شود به 20 تا 50 آمپر بر سانتيمتر 20 ~50 A/Cm بوسیله دستگاه F S M اين مقدار اندازه گیری می شود .

 

مغناطیسی کردن و اثر ناپیوستگی های مواد :

 

 جهت میدان مغناطیسی در یک مدار الکترومغناطیسی بستگی به جهت جریان در آن مدار داشته و خطوط میدان همیشه بر امتداد جریانی که از یک رسانا می گذرد عمود می باشد. رابطه بین جهت میدان و جریان نیز از روی قانون ساده انگشتان دست راست تعیین می شود.

جریانی که از یک ماده رسانای مستقیم مثل سیم یا میله میگذرد؛ در حول آن میدان مغناطیسی مدور ایجاد می کند و اگر رسانا از نوع فرومغناطیسی باشد، جریان الکتریکی در درون آن نیز ایجاد میدان خواهد کرد. بنابراین قطعه ای که به روش بالا مغناطیس شود دارای میدانی مدور خواهد بود. جریان الکتریکی را میتوان برای ایجاد میدانهای طولی در قطعات نیز مورد استفاده قرارداد. در این حالت رسانای جریان به صورت سیم پیچی مرکب از یک یا چند دور در می آید که قطعه را احاطه کرده و جریان گذرا از آن ، در قطعه میدانی طولی ايجاد می کند.

 

 

شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

تامین کننده و پخش برندهای :

ADDITEL , APRESYS  , BENTECH , BESTONE , CEM , DAKOTA , DALI , DELTA , DRAMINISKI , EBRO , ELCOMETER , ENGIUS , EXTECH , FARMEX , FLIR , FLUKE , GE , G-SUN , G-WON , HIGH REACH , HIOKI , HONEYWELL , INSIZE , INTERKUS , IRAYTEK , IRTECH , IRTEK , KEHUI , KIMO , KYORITSU , LUTRON , MASTECH , MEGGER , MERIAM , MERLER , METTREL , MICSIG , MITECH , MONARCH , NEC , OLYMPUS , PINTECH , POLYGAN , POLYGON , POPULAR , RAYTEK , RIGOL , SATIR , SBS , SENSE , SIGLENT , SINO , SKC , SKYRAY , STARMETER , TEST , TESTO , T-MEASURMENT , TSI , TWINTEX , UNI-T , ZOGLAB ,KIMO , DALI , METONE , ALPHALAB , ROHDE

 

برندهای جدید در زمینه تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق:

endress+hauser , abb , Ashcroft , baluff , burkert , danfoss , gedruck , kobold , krohne , omega , EMERSON , rosemount, FISHER  , sick , siemens , wika , yokogawa , tecfluid , vega , novafima , mecon , hontztsch , dwyer , bopp&Reuther , AB ,Az , Aten , shinigava

همچنین ارائه کننده تجهیزاتی مانند : ماشین تست کابل ، کلمپ آمپرمترها ، پاورآنالايزرها ، آنالايزرها ، ارت سنج ها ، مترليزري، دستگاه هاي سنجش پارامترهاي شيميايي ( آب ، اسيدها ، گازهاو ...)، ميگر ، ترمومترليزري ، ديتالاگرهاي (صوت ، لرزش،دما ، رطوبت ، ضخامت سنج فلزات و غيرفلزات ، سختي سنج ها ، ترموگراف ، دوربين هاي حرارتي (ترموويژن) ، دوربین رادیوگرافی ، ترازوي دیجیتال ، فشارسنج ، وکيوم متر ، گوسمتر ، اسيد سنج ، اکسيژن متر ، تسترشبکه ، فرکانس متر ، سرعت سنج باد ، فلومتر ، دستگاه هاي کاليبراتور ، ضخامت سنج ، لرزش سنج ، گشتاورسنج ، لوکس متر ، سختي سنج ، زبري سنج ، فلوتر ، ويدئوبروسکوب ، اسکوپ دیجیتال ، دستگاه هايمرجعاندازهگيري ، اسيلوسکوپ ، مولتي متر ، ضخامت سنج ، لرزش سنج پاورآنالايزر ، نيروسنج ،  گشتاورسنج ، ترازوي الکترونيکي ،وکيوم متر ، تسلا متر ، آنالايزر رنگ ، Ph متر ، اکسيژن متر ، تسترشبکه ، کنداکتیویتی مترو  . . .

 

در حال حاضر شرکت بهروز بهترین تامین کننده ،عامل خرید و فروش و توزیع کنندهدقیق ترین و با کیفیت ترین تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد که با توجه به سوابق درخشان این شرکت ارزانترین قیمت ها در انحصار این شرکت است .شرکت بهروز در حال حاضر جزو بهترین و برترین مرکز های خرید و فروش ایران و خاور میانه است .همچنین این شرکت برای رضایت بیشتر خریداران محترم نهایت تلاش خود را بکار گرفته تا بهترین و فوق العاده ترین  محصولات را در کمترین زمان ممکن ارائه دهد.همچنین می توانید لیست قیمت در سایت فروشگاهی بهروز www.btmco24.com و ویژگی های انواع محصولات وتجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق را در سایت بهروزwww.btmco.ir مشاهده نمایید .

تلفن :    7-05138487780                          

فكس: 02189789992                        

موبايل :  09153213141                      

شماره سامانه پيام كوتاه : 3000990071

وب سايت : btmco.ir ,  btmco24.com  

وبلاگ  :  btmco.blogfa.com                  

ايميل  :     behrooz_tools@yahoo.com

آدرس : مشهد – خیابان سنایی – میدان صاحب الزمان (عج)

تست غیرمخرب ذرات مغناطیسی
دستگاه تست ذرات مغناطیسی پیشرفته
تست ذرات مغناطیسی mt
دستگاه تست ذرات مغناطیسی صنعتی
روش تست ذرات مغناطیسی
تستر ذرات مغناطیسی کارگاهی
تستر ذرات مغناطیسی
تستر ذرات مغناطیسی آزمایشگاهی

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : تجهیزات غیر مخرب NDT، تجهیزات بازرسی ، پایش ، ابزار دقیق، میگر، دوربین کرونا ، ترموویژن ، ویدئو بروسکوپ ، کالیبراسیون ، ترموگراف ، ترموگرافی ، دوربین حرارتی ، مولتی متر ، کلمپ آمپرمتر ، متر لیزری ، دوربین کرونا
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-33941362، 021-33957143، 021-33931174
محصولات و خدمات
بروز رسانی 2 روز پیش