طبق قانون جدید ارث هر یک از وراث حق دارند، نسبت به سهم خود تقاضای مفاصاحساب نماید؟

گر شخصی فاقد فرزند در سال 1395 فوت کرده باشد، زوجه متوفی می تواند با طبقات مختلف از ماترک ارث ببرد اگر مالیات زوجه با توجه به میزان ماترک 10 میلیون تومان باشد.
حالت های زیر می تواند اتفاق بیفتد.
1⃣ اگر ورثه زوجه و پدر متوفی باشد
سهم زوجه یک چهارم و سهم پدر سه چهارم (وراث طبقه اول)
مالیات زوجه 10 و مالیات پدر 30 خواهد بود. جمع مالیات 40
10 + 30 = 40
2⃣ اگر ورثه زوجه و برادر متوفی باشد ورثه متوفی،از طبقه اول و دوم بوده و مالیات زوجه 10 و مالیات برادر با توجه به اینکه نرخ مالیاتی طبقه دوم 2 برابر نرخ طبقه اول و سهم برادر سه برابر زوجه است، 60 واحد و جمع مالیات 70 خواهد بود.
10 + 60 = 70
3⃣ اگر ورثه زوجه و عموی متوفی باشد وراث از طبقه اول و سوم بوده و مالیات زوجه 10 و مالیات عمو 120 و جمع مالیات 130 خواهد بود.
نرخ مالیاتی طبقه سوم 4 برابر طبقه اول است.
10 + 120 = 130
4⃣ اگر متوفی غیر از زوجه ورثه ای نداشته باشد سه چهارم ماترک سهم حاکم شرع خواهد بود و چون حاکم شرع مشمول مالیات نیست.مالیات زوجه 10 و جمع کل مالیات ماترک 10 خواهد بود.
10 + 0 =10
هر واحد یک میلیون تومان است.

✅ اگر فرض کنیم زوجه در مثال های فوق با ورثه دیگر اختلاف داشته باشد و ورثه دیگر حاضر به پرداخت مالیات خود همزمان با زوجه متوفی نباشند،با کدام منطق قانونی و شرعی و انسانی می توان زوجه را مجبور به پرداخت مالیات شخص دیگری جهت رسیدن به حق قانونی و شرعی اش(اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نسبت به سهم خویش) کرد؟

🔴 دوستانیکه کلمه "ماترک محور را با برداشتی خاص" بر قانون اصلاح شده و مترقی ارث تحمیل می کنند. چطور خواهند توانست از سهم مشخص و برابر در شرایط متفاوت بدون اینکه سهم زوجه تغییری کرده باشد. مالیات های متفاوت 70،40،10و یا 130 واحد را از ایشان مطالبه نمایند؟


🔸یعنی می توان تصور کرد قانون گذار چنین خطای بسیار فاحشی را بر خلاف قانون مدنی و ... موقع تصویب قانون مالیات های مستقیم مرتکب شده باشد؟
و یا اگر چنین خطایی صورت گرفته پس از گذشت نزدیک به دو سال از اجرایی شدن قانون جدید ارث از1395/01/01 نسبت به اصلاح آن اقدامی صورت نگیرد؟

✳️ بهتر نیست برداشتی که، صدور گواهی واریز مالیات برارث نسبت به سهم هر یک از وراث را، بدون هیچگونه منع قانونی طبق قانون جدید ارث می داند را بپذیریم؟

✳️ اگر در قانون جدید ارث، هرگز صدور گواهی نسبت سهم هر ورثه منع نشده است، چه کسی حق دارد برداشتی کاملا" غیرمنطقی را بر قانون تحمیل نماید؟

✳️ وجود اختلاف بین وراث در مراحلی کاملا محتمل است، اگر اداره مالیاتی ورثه ای( مودی )را مجبور به پرداخت مالیات وراث (مودیان) دیگر نماید و بخاطر این اجبار درگیری بین وراث و یا مامور مالیاتی صورت گرفته و یکی از آنها آسیب ببیند و یا اگر ورثه نیازمند، بخاطر نبودن گواهی واریز مالیات برارث، نتوانست هزینه درمانی خود و یا فرزند بیمار خود را به موقع تامین نماید و خدای نکرده شخص بیمار از دنیا رود چه کسی می تواند پاسخگو بوده؟مقصر با استناد به کدام قانون می تواند خود را تبرئه نماید؟

✳️ در نهایت می توان گفت صدور گواهی نسبت به سهم هر یک از وراث چون در قانون جدید منع نشده (البته نمی تواند منع هم شود چون برخلاف قانون مدنی و ... است) لذا صدور گواهی نسبت به سهم هر یک از وراث، مجاز و قانونی است.

2 سال قبل
گروه مشاوران مالی برنا تدبیر
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : حسابداری مالی، حسابداری مالیاتی، حسابداری مدیریت، بروز رسانی اسناد مالی، گزارشات مالی مدیریتی، حسابرسی مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی بیمه، مشاوره مالیاتی، مشاوره بیمه، تهیه صورت های مالی، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تهیه و تنظیم دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مشاوره در تهیه لیست بیمه، مشاوره در ارسال مالیات حقوق
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-66383251