مقالات

تغییر زمان سومین نمایشگاه آسانسور

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ  ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺳﺎﻧﺴﻮر،ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻲ، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺎ، ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲﻫﺎيﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮانﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ، و ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪدﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن

لزوم استفاده از خط تلفن ثابت در کابین آسانسور

دولت اتریش تولید کنندگان داخلی آسانسور در این کشور را به استفاده از خط تلفن ثابت در کابین آسانسور مجبور می کند. اتحادیه و سندیکای قدیمی آسانسور و پله برقی وین (اتریش) در انتظار تصویب لایحه ای است که به تازگی و با اصرار چند ماهه آنها به پارلمان راه پیدا کرده و تولید کنندگان آسانسور ر

دومین نمایشگاه آسانسور پله برقی ، بالابرها و صنایع وابسته بهمن ماه سال ۹۱
دومین نمایشگاه آسانسور پله برقی ، بالابرها و صنایع وابسته بهمن ماه سال ۹۱

دومین نمایشگاه آسانسور پله برقی ، بالابرها و صنایع وابسته بهمن ماه سال ۹۱

آسانسورایران صنعت(عضو انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : درب لولایی آسانسور، کابین آسانسور، قاب شیشه درب آسانسو ر، ریل و موتور اسانسور، فنر درب لولایی آسانسور، لوازم جانبی آسانسور، قطعات آسانسور، تولید لوازم آسانسور، درب لولایی جدید آسانسور، آسانسور و پله برقی، فروش آسانسور، نصب آسانسور، تجهیزات آسانسور، انجمن رسمی قطعات آسانسور و پله برقی، قاب شیشه طرحدار درب آسانسور
  • تلفن: 021-77970067، 021-77246760، 021-77246860