نقش تلویزیون در توسعه جامه مدنی

مقدمه:

امروزه خشونت به عنوان یکی از آسیب هاو نابهنجاریهای فردی و اجتماعی و نقش آن در تهدید سلامتی و شادابی افراد و قروپاشی پیکر جامعه مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است.در این میان، خشونت برنامه های تلویزیون و خشونت های خانوادگی به عنوان مولفه های کلیدی جامعه پذیری خشونت و اثرات آن بر خشونت  فرزندان مورد تاکید صاحب نظران قرار گرفته است. با توجه به این امر، هدف اصلی این مقاله بررسی نقش خشونت برنامه تلویزیون و خشونت های خانوادگی در میزان خشونت فرزندان، در جامعه آماری مورد بررسی می باشد.این پژوهش از نوع مطالعه پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان مقطع تمتوسطه شهر کاشان در سال تحصیلی 90-1389 می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد افرادی که برنامه های خشونت آمیز تلویزیون را بیشتر تماشا می کنند و افرادی که در معرض رفتار خشونت آمیز والدین قرار می گیرند ، بیشتر از دیگران به خشونت متوسل می شوند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که خشونت فرزندان مستقیما تحت تاثیر متغیرهای خشونت والدین، مشاهده تلویزیون، و برنامه های خشونت آمیز تلویزیون قرار گرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 68 درصد از واریانس خشونت فرزندان را تبیین کنند.

 

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
رسانه لایویو
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : تولید محتوا صوتی و تصویری، انتشار محتوا
  • نوع مالکیت: تعاونی
  • تلفن: 021-86034084
بروز رسانی 6 هفته قبل