تست ماسفت MOSFET

تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل

توجه داشته باشید که در این آموزش از مالتی متر دیجیتال برای تست ماسفت استفاده شده است.

 

نکات قبل از شروع تست ماسفت

  • در اﯾﻦ روش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ دﯾﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺳﻠﮑﺘﻮر مولتی ﻣﺘﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﺪ ﺗﺴﺖ دﯾﻮد ( ﺑﯿﺰر ﺻﻮﺗﯽ ) ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ.
  • دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
  • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
  • ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﯾﺘﺎ ﺷﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
  • اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺎﺳﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ هر ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی ﭘﯿﭻ ﮔوﺸﺘﯽ دﺳﺘﻪ دار اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻠﺰی ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮش ﯾﺎ هر چیزی که موجب باردار شدن آن می شود اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
  • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﭼﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

  شناسایی پایه های ماسفت

ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎی در ﻗﺎﻟﺐ TO220 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ: ﮔﯿﺖ، درﯾﻦ، ﺳﻮرس؛ اﻣﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺑﺰرگ با پکیج TO247 ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ یک ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮرس و درﯾﻦ آن ﺟﺎﺑﺠﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﺜﺒﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
یو پی اس ایران
[تهران]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : یو پی اس ، شارژر ، استابلایزر، کلید و پریز ایفاپل، باتری، UPS، Battrey، charger، Stablizer، inverter، تعویض باتری، سرویس و نگهداری ، تعمیر یو پی اس، خدمات پس از فروش
  • تلفن: 0936-5135013، 021-77117586