شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تامین تجهیزات اندازه گیری,آزمون و کالیبراسیون, ارایه خدمات پس از فروش

پرسش های عمومی درباره استانداردهای جرم

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

مقدمه
از بخش اوزان و مقیاس های موسسه ملی استانداردها و فناوری، در طول سال پرسش هایی مرتبط با استانداردهای جرم، ویژگی های استاندارد های جرم، تولید کنندگان جرم، بازه های زمانی کالیبراسیون، قابلیت استفاده مدارک و نشریات، و منابع کالیبراسیون مطرح می شود. این مقاله پاسخ بسیاری از این پرسش ها را به طور خلاصه ارائه می نماید.

رده بندی وزنه ها
سه مرجع رده بندی برای وزنه ها وجود داردکه در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد. معمول ترین آنها عبارتند از:

 NIST Class F -
 ASTM E 617-97, classes 0 through 7-
OIML R111 , Classes:E1,E2,F1,F2,M1,M2,M3-

لطفا توجه کنید، رده F2 - F1در OIML با رده F در NIST قابل مقایسه نیستند. جدول مقایسه این استانداردها رابطه عمومی میان رده بندی ها و کاربرد نوعی آنها را نشان می دهد. هنوز رابطه مستقیمی میان ویژگی های این رده بندی ها و ویژگی هایی که در طول زمان تغییر کرده اند وجود ندارد.

ردهFکتاب راهنمایNIST 1-  105 شامل ویژگی ها و رواداری های حوزه استانداردهایی هستند که اساسا برای اوزان و مقیاس هاا و کاربرد های تجاری استفاده می شوند. به طور مثال برای آزمون ترازوها ، وقتی که فرآورده ها روی آنها خرید و فروش می شوند. اگرچه تعدادی از صنایع این ویژگی ها و رواداری ها را مورد استفاده قرار می دهند ولی این استاندارد به عنوان کی استاندارد صنعتی طراحی نشده است.

بازه های زمانی کالیبراسیون
الزامات قانونی. هر ایالت برای بررسی دوره ای وزنه هایکه در کاربردهای تجاری مورد استفاده قرار F آزمون رده می گیرند الزامات قانونی برقرار می کند. در بیشتر موارد ، این زمان کی بازه زمانی ثابت کی یا دو سال می باشد. در برخی موارد، ارزیابی داده های تاریخی برای برقراری سایر بازه های زمانی ثابت برای کالیبراسیون دوره ای استفاده شده است.صنعتی/علمی. هیچ بازه زمانی کالیبراسیون ثابتی برایکاربردهای صنعتی یا علمی وجود ندارد. برای این کاربردها ،بازه زمانی کالیبراسیون باید بر اساس موارد زیر برقرار گردد:
1- اطلاعات کالیبراسیون، رواداری ها، عدم قطعیت ها و کاربردها در زمان آزمون،
2- داده های تاریخی وزنه ها که نشاندهنده پایداری(ناپایداری)با گذشت زمان و استفاده هستند،
3- استفاده از یک برنامه مطمئن اندازه گیری که با استفاده متناوب از استانداردهای کنترلی یا استانداردهای نظارتیبه منظور بررسی تداوم درستی و قابلیت ردیابی یا نیاز بهکالیبراسیون تهیه شده است.

برای مثال، بازه های زمانی کالیبراسیون نوعی، برای یک وزنه 100 گرمی، بر اساس داده های مطمئن اندازه-گیری یا داده های تاریخی کالیبراسیون دوره ای از گستره 6 ماهه تا 5ساله (یا طولانی تر) تعیین می شود. برای برخی کاربرد های دفاعی، دوره های کالیبراسیون مجدد ثابت با تناوب یک ساله برقرار می شود.

استانداردهای اولیه
هیچ بازه زمانی ثابتی برای کالیبراسیون مجدد استانداردهای اولیه در آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی این ایالتوجود ندارد. هنگامی که برنامه های مطمئن اندازه گیریگسترده جایگزین ارزیابی درستی و قابلیت ردیابی ایناستانداردها وفرآیند اندازه گیری در طول دوره استفادهمی شوند، آزمایشگاه بر اساس داده های در دسترس داخلآزمایشگاه می تواند زمانی را که استانداردهایش باید مجددا کالیبره شوند را معین کند.

این داده ها سالانه توسطOWM بازنگری می شوند. به عنوان بخشی از برنامه مطمئن اندازه گیری هر آزمایشگاه، کی
تمرین ضروری این است که:

1- به صورت متناوب کی کنترل خارجی روی سیستم انجام شود،
2- هنگامی که برنامه های مراقبتی در حال انجام هستندوزنه های کی کیلوگرمی خود را به صورت متناوب جهت
کالیبراسیون مجدد ارسال کنید ،کالیبره شده،

 3- یگ استاندارد کنترلی که به مطابق با NIST که به میزان استفاده از استانداردهای کاری و استانداردهایکنترلی دیگر، مورد استفاده قرار نمی گیرد برای بررسی متناوب کنترل اندازه گیری نگهداری کنید.

منبع:
- موسسه ملی استانداردها و فناوری- بخش اوزان و مقیاس ها
- جورجیا ال هریس

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تهران

نوع فعالیت

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات