share
بیمه اتومبیل

بیمه اتومبیل

بیمه شخص ثالث خسارتهای بدنی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث را جبران نموده و بیمه بدنه اتومبیل خسارتهای خود اتومبیل را جبران می نماید.

اطلاعات تامین کننده

نمایندگی بیمه رازی شماره 422

ساری

خدمات

بیمه عمر وپس انداز، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه ارزان قیمت موتور سیکلت

مشاهده سایت فروشنده

مشخصات

بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه اتومبیل

توضیحات خدمت

بیمه اتومبیل

با توجه به افزایش جمعیت ، گسترش شهرها و توسعه راههای ارتباطی ، وتعدد سفرهای درون شهری و برون شهری و نیاز به استفاده هر چه بیشتر از وسایل نقلیه و نقش ویژه ای که اتومبیل در زندگی روزمره ایفا میکند در کنار محاسن، موجب ازدیاد حوادث رانندگی و وارد آمدن خسارات سنگین جانی و مالی به دارندگان ، سرنشینان و اشخاص ثالث گردیده و مشکلات جدی را برای استفاده کنندگان از خودرو و زیان دیدگان از حوادث رانندگی به وجود آورده است.

بنابراین تهیه انواع پوشش های بیمه ای برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری اجتناب ناپذیر میباشد. بیمه اتومبیل در دنیا از استقبال خاصی برخوردار است و جزء پر فروش ترین بیمه ها محسوب می گردد.

بطور کلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد .

بیمه های اتومبیل به سه گروه تقسیم میشو ند:

 

1-    بیمه شخص ثالث : جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث(افرادی که از سوی بیمه گذار یا راننده مورد مخاطره قرار می گیرند.)شامل :

 

      خسارتهای مالی (خسارتهای وارد به افراد ثالث که در تعهد شرکت بیمه است.)
      خسارتهای جانی(خسارتهائی ناشی از آسیب بدنی افراد ثالث که در تعهد شرکت بیمه میباشد.)

 

2-    بیمه حوادث سرنشین : جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه

3-    بیمه بدنه اتومبیل : جبران خسارات وارد به اتومبیل مورد بیمه .

 

بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) :

بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.

کلیه اشخاصی که دراثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی ویامالی می شوند . اعم ازاینکه داخل ویاخارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند ازجهت این بیمه نامه ( ثالث ) تلقی می شوند باستثنای اشخاص زیر:

1.    بیمه گذار ،مالک یاراننده وسیله نقلیه مشمول حادثه.

2.    کارکنان بیمه گذارمسئول حادثه حین کار وانجام وظیفه .

3.    همسر، پدر،مادر اولاد،اولاد اولاد واجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یابیمه گذار مسئول حادثه باشند.

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب 26/9/1347 و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .

این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می‌شود لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سالهای آتی خریداری گردد.

 

بیمه حوادث سرنشین :

 

سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد ، اعم از اینکه اتومبیل در حال حرکت باشد و یا در حال توقف . سرنشین وسیله نقلیه به معنی عام شامل راننده ، کمک راننده و مسافر وسیله نقلیه است .

                                              

این بیمه نامه به عنوان پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد ارائه می شود و بموجب آن ، راننده وآن دسته از سرنشینان وسیله نقلیه بیمه شده که شخص ثالث محسوب نمی شوند و در اثر حوادث رانندگی مصدوم می شوند ، می توانند از پوشش مذکور استفاده کنند . براساس این بیمه نامه هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان وسیله نقلیه مشمول بیمه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است . همچنین چنانچه راننده وسیله نقلیه بیمه شده دراثر حادثه رانندگی محکوم به پرداخت دیه سرنشینان اتومبیل خود شود لیکن دیه متعلقه ایشان بیش از سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث باشد ، مابه التفاوت آن با رعایت سقف و شرایط مربوطه از محل پوشش حوادث سرنشین جبران می شود .

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی ( شخص ثالث ) معمولاًٌ همراه بیمه حوادث سرنشین و راننده صادر می شود و علت آن هم همانطور که ذکر شد ، پوشش بیمه ای استثنائات بیمه شخص ثالث توسط بیمه حوادث سرنشین است . در واقع با این بیمه نامه کلیه اشخاص ثالث و همچنین سرنشینان اتومبیل بیمه هستند .

 

بیمه بدنه اتومبیل :

دراین نوع بیمه نامه ، بیمه گر با بیمه کردن وسیله نقلیه تعهد می نماید در مقابل دریافت حق بیمه و پس از بازدید و تایید سلامت اتومبیل ، چنانچه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه ( آتش سوزی ، انفجار ، تصادف ، واژگونی ، سقوط و سرقت و خطرات اضافی دیگر )وسیله نقلیه بیمه شده ازبین رفته و یا به آن خسارت وارد شود ، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت کند .

 

سایر محصولات شرکت