تابلو نجات اضطراری آرمان فراز

تابلو نجات اضطراری آرمان فراز

سیستم برق اضطراری آسانسور لطفا جهت سفارش با تلفن های 69 -88475958 تماس حاصل فرمایید

اطلاعات فروشنده

آسانسور هفت

تهران

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

تامین کلیه قطعات آسانسور، نصب آسانسور، سرویس و نگهداری آسانسور

مشاهده سایت فروشنده
توضیحات محصول

این دستگاه یک سیستم تامین کننده برق اضطراری ( RESCUE POWER ) می باشـد کـه درهنگـام
قطــع یــاهرگونــه نابــسامانی دربــرق شــبکه ، بــا اســتفاده ازبــرق ذخیــره شــده دربــاتری هــای پــشتیبان
( BACK UP ) ، باکنترل اتوماتیک درب ��ابین ،آن را به تراز طبقـه مـی رسـاند و مـسافران را ازنگرانـی
می رهاند .
در ضمن وظیفه شارژباتری های پشتیبان به عهده برد شارژرموجود در سیـستم مـی باشـد کـه درهنگـام
وجود برق شبکه ، باتری هارا به طوراتوماتیک شارژمی کند . EU7500 می توانـد موتورهـای آسانـسورتـا
توان 7.5 کیلو وات را به راحتی به گردش درآورد .

سایر محصولات و خدمات شرکت