نقش اندازه شناسی در فعالیت های روزمره - ابوالقاسم پرند

تالیف: آقای مهندس ابوالقاسم پرند

 رییس انجمن اندازه شناسی،کالیبراسیون و آزمون ایران

ابتدا الزم میدانم روز جهانی اندازه شناسی به کلیه صنعتگران کارشناسان و دست اندر کاران حوزه اندازه شناسی وبا توجه به نقش غیر قابل انکار اندازه شناسی بر زندگی روز مره جامعه به کلیه احاد ملت تبریک وتهنیت عرض نمایم . در این مقاله سعی شده تا قطره ای در مقابل دریای بیکران علم اندازه شناسی به نقش و اهمیت آن در جوامع اشارهای شود گرچه تاریخچه علم اندازه گیری به سالهای قبل از میلاد نسبت داده میشود ولی پیدایش و شکل گیری اندازه شناسی مدرن مرهون اقداماتی ست که در 200 سال گذشته بعمل آمده در اواخر قرن 18 با بوجود آمدن سیستم متریک در فرانسه اولین گام مهم در جهت توسعه علم اندازه شناسی بر داشته شد و متعا قبا در اوایل قرن 19 با نگرش به زمینه تولید انبوه اقدامات موثری در این زمینه به وجود آمد در سالهای اخیر تحوالت زیادی در امر شناخت و بکار بردن فنون اندازه گیری در بسیاری از جنبه های زندگی روز مره بوجود آمده بنحویکه بدون استفاده از روشهای و تکنیکهای آن در هر یک از فعالیتهای روزانه بسیار دشوار و میتوان گفت تا حدی غیر ممکن است موفقیت اقتصادی در بسیاری از محصوالت تولیدی به این عامل بستگی دارد که چگونه و با چه کیفیتی ساخته میشوند دو دلیل عمده برای بهبود کیفی در صنایع تولیدی در 30 سال گذشته وجود دارد صاحب نظران صنایع به این باور رسیدند که بهره وری در عملکرد و قابلیت اطمینان بدست میاید واستفاده از ابزار وتکنیکهای اندا ز ه گیری جهت بهبود مستمر و همچنین بکار بردن تکنیکهای اندازه گیری در تعین تلرانس وبازرسی وکالیبراسیون رامیتوان از عمده عوامل موثر قلمداد نمود از آ نجا که نقش اندازهگیری در صنعت بسیار موثر میباشد بهمین دلیل اندازه شنا سی را میتوان بعنوان زیر ساختار های فنی جهان مدرن محسوب نمود یکی از جنبه های مهم دیگر نقش اندازه شناسی در جهان امروز ناوبری ارتباطات وحمل نقل مبباشد که نیاز به زمان دقیق و استاندارهای فرکانس دارد. علم اندازه شناسی تاثیر مستقیم بر روی زندگی ما دارد تشخیص یا مراقبتهای پزشکی یا زمانیکه ما مواد غذایی و نوشیدنی که درجه خلوص والودگی آن با فلزلت سنگین و یا یاقیماندهای سموم تاکید میکند مصرف میکنیم همه بر روشهای اندازه گیری قابل تشخیص استوار میباشند و از طرفی بر اساس مطالعات انجام شده 30 در صد از هزینه های مراقبتهای پزشکی ودرمان به اندازه گیری و تستهای مربوط به تشخیص اختصاص می یابد که نشان دادن اهمیت اندازه گیری در فرایند درمان میباشد .از جنبه دیگر تجارت که همواره مبناء هر جامعه پیشرفته میباشد تجارت ملی و بین المللی بطور فزاینده ایی نیاز به انطباق با استادرهای ذیربط دارد بطور یکه کلیه اندازه گیری های که انجام میشود از قابلیت ردیابی بر خوردار باشد امروزه استاندارهای اندازه گیری بنحو فزا ینده ا یی درحال توسعه مبیاشند تا بتوانند خود را با نیازهای جامعه مدرن هماهنگ نمایند .بعنوان مثال توسعه در زمینه اندازهگیری های نانو که نقش ویزه ای در صنایع پیشرفته مانند نیمه هادیها دارد و همچنین به پیشرفتهای شگرف علم اندازه شناسی در 10 سال گذشته در خصوص شیمی وزیست شناسی در زمینه اندا زه گیری DNAاباید اشارهای کرد. نیاز های یک جامعه در رابطه با اندازه شناسی ایتس که علاوه بر جنبه های اشاره شده اطمینان به ایمنی مواد غذایی وبهداشت در مان محیط زیست که جنبه حیاتی دارد د اشته باشد نقش درستی اندازهگیری ها در امور جاری همانندایمنی هواپیما تجهیزات ثبت عالیم حیاتی در بیمارستانها یا همان طور که متذکر شد اندازهگیری میکروبی مواد غذایی ویا در ساخت محصوالت و در حوزه ساخت ساز و موارد متعدد دیگر از اهمیت بسزایی بر حوردار میباشد حال که ضرورت فهم و استفاده از اندازهگیری ها در تمامی جنبه های زندگی انسانها نمایان میباشد وامری اساسی در معامالت تجارت صنایع و ایمنی میباشد نقش اندازه شناسی قانونی که تمام فعالیت های اندازه شناسی را کنترل نماید بسیار با اهمیت تلقی میشود .هدف از اندازه شناسی قانونی اطمینان یافتن از کیفیت و اعتبار اندازهگیری هایی است که مستقیما در حوزه تجارت وایمنی بکار میرود ودر این ارتباط ضروریست که استاندارد های بطور مستمر مطابق با پیشرفت علم و تکنولوزی تدوین وعملیاتی گردد.

با آرزوی موفقیت در عرصه جهانی

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-89786412